Humanistinė gimnazija

Humanistinė gimnazija

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO HUMANISTINĖS KULTŪROS UGDYMO MENINE VEIKLA GIMNAZIJA

Humanistinės kultūros ugdymas remiasi požiūriu, kad vaiką reikia pripažinti tokį, koks jis yra, ugdyti jį su meile ir išauklėti harmoningą, laisvą asmenybę. Menas yra vienas iš būdų žmoguje pažadinti žmogiškumą, dorumą, kilnumą, savo vertės pajautimą, drąsą. Menine veikla ugdant mokinių humanistinę kultūrą siekiama, kad mokiniai kartu su pradiniu, pagrindiniu, viduriniu išsilavinimu įgytų meninių kompetencijų, perimtų humanistines vertybes ir grįstų jomis savo gyvenimą, atskleistų savo kūrybines galias, gebėtų kritiškai vertinti savo ir kitų darbus, suvoktų kultūrinį, meninį paveldą ir kultūrinę įvairovę.

Humanistinės kultūros mokykloje mokiniai mokosi pagal bendrąsias pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ir Meninio ir kultūrinio ugdymo programą. Ją įgyvendinant intensyviai ir darniai naudojama meninė veiksena (kūryba, atlikimas, analizė, vertinimas ir kita), užtikrinama meninio ugdymo ir bendrojo ugdymo dalykų dermė. Stiprinami mokinių ryšiai su meno ir kultūros pasauliu. Skatinama mokinių empatija, estetiniai išgyvenimai, padedantys perimti humanistines vertybes ir jas laikyti savomis.

Meninio ir kultūrinio  ugdymo programa papildo pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo turinį, jungia formalųjį ir neformalųjį švietimą, meno kolektyvų ir individualią mokinių veiklą, klasių vadovų, bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų mokytojų veiklą. Ugdydamiesi pagal šią programą mokiniai savarankiškai pasirenka ir savanoriškai dalyvauja kultūrinėje, pažintinėje, projektinėje, koncertinėje veikloje. Tikimasi, kad meninis ugdymas padės mokiniams pasiekti tokių asmeninių ir socialinių ar kultūrinių rezultatų, kaip pasitikėjimas ir savigarba, saviraiška, komandinis darbas, tarpkultūrinis supratingumas ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime.

Humanistinės kultūros mokykla savo ugdomąja veikla kuria atvirą, ramią kūrybai palankią kultūrinę aplinką. Mokyklos bendruomenėje vyrauja demokratiški santykiai.

Humanistinės kultūros ugdymo mokykloje pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos papildomos ne mažiau kaip vienu meninio ugdymo dalyku. Meninio ir kultūrinio ugdymo programos įgyvendinimą organizuoja klasių vadovai, kurie suburia su klase dirbančių meninio ir 3-4 bendrojo ugdymo dalykų mokytojų grupę. Tokia klasės mokytojų kultūrinio ugdymo grupė integruoja meninio ir kultūrinio ugdymo programos turinį, formas, priemones.

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija turi gilias meninio ugdymo tradicijas. Daugiametė patirtis bei mokyklos tradicijos paskatino mokyklai taikyti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos“ elementus, nes mokyklos taikomi netradiciniai metodai ugdyti mokinius menine veikla atitinka minėtos sampratos nuostatas. Mokykloje rengiami meninės raiškos projektai, vyksta nuolatinė bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų integracija.

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla mokykla augina kūrybingą žmogų, kokio ir reikia šiuolaikinei  visuomenei.

Išsamiai skaitykite čia>>>

Skip to content