Vizija. Misija

Vizija. Misija

Vizija
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija – keturmetė gimnazija, moderni, nuolat besimokanti, atvira pozityviai kaitai, ieškanti ir diegianti naujoves, demokratiškai organizuota humanizmo principais ir bendra žmogiškomis vertybėmis grindžianti, puoselėjanti kultūrinį paveldą ugdymo įstaiga.

Misija

  • Teikti Valstybinius standartus ir programas atitinkantį vidurinį išsilavinimą.
  • Kurti ugdytinio galias ir gebėjimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
  • Siekti aukštos ugdymo kokybės.
  • Grįsti ugdymą naujomis didaktikomis, integruoti inovacijas ir komunikacijos technologijas į įvairių dalykų ugdymą, ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
  • Atliepti bendruomenės poreikius, tarpusavio santykius demokratiškais principais grįsti.
  • Ugdyti vertybines nuostatas, leidžiančias tapti žmogumi, siekiančiu žinių, savarankiu, atsakingu, patriotišku.
  • Išryškinti mokinių individualumą, puoselėti jų saviugdą, ruošiant integracijai į visuomenę.