Vizija. Misija

Vizija. Misija

Vizija
Vytauto Žemkalnio gimnazija – netradicinio ugdymo krypties gimnazija, įgyvendinanti Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus į bendrąjį ugdymą. Tai atvira pozityviai kaitai, ieškanti ir diegianti naujoves, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir tolerancijos bei pakantumo vertybėmis puoselėjanti kultūrinį paveldą ugdymo įstaiga.

Misija

  • Teikti Valstybinius standartus ir programas atitinkantį, išskirtinės kokybės pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
  • Optimaliai derinat humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus  ir moderniojo ugdymo sistemas, kūrybiškai interpretuojant, siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos pagal gebėjimus.
  • Ugdymo(si) aplinką aprūpinti  individualiomis IKT mokymo(si) priemonėmis.
  • Ugdyti mokinių gebėjimus, plėtoti kompetencijų visumą.
  • Gimnazijos bendruomenės bendravimą bei bendradarbiavimą grįsti demokratijos principais.
  • Ugdyti mokinių individualumą ir ruošti integruotis į visuomenę.
  • Integruoti į visuomenės gyvenimą atvykusių/grįžusių iš užsienio vaikus, mokyti(s) lietuvių kalbos.
Skip to content