INFORMACIJA EKSTERNAMS

INFORMACIJA EKSTERNAMS

Vytauto Žemkalnio gimnazija paskirta 2021–2022 m. m. brandos egzaminų bazine mokykla, t.y. mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją.Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą (turintys brandos atestatą) Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Prašymai gimnazijoje priimami iki lapkričio 24 dienos.
Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Eksternai kartu su prašymu privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
3.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
4. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į sąskaitą AB Swedbank LT 95 7300 0100 0238 7456

Eksternai brandos egzaminus laiko pagrindinės sesijos metu.

Dėl prašymų pildymo ir kitos informacijos kreiptis į
gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Simą Greviškį (tel. Nr. 864046722, e-paštas simasgreviskis@gmail.com)

Bazinių mokyklų sąrašas: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/bazines-mokyklos/

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302/asr

Vykdymo instrukcijos: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/vykdymo-instrukcijos/

Tvarkaraštis: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/tvarkarasciai/


Komentarai išjungti.